Scroll Top

Doc. dr sci. med. Milena S. Šaranović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ustanova gde je zaposlena:

Od 1.7.2012. godine do danas angažovana kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Kosovskoj Mitrovici, koji osim poslova iz oblasti promocije zdravih stilova života i kliničkih pregleda studenata, obuhvata i zdravstvene preglede lokalnog stanovništva, kao i organizaciju službe.

OBRAZOVANJE

Osnovnu i srednju medicinsku školu završila u Prištini sa odličnim uspehom.

1998.-2005. godine pohađala studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i iste završila 28.11.2005.
Dobitnik nagrade za studenta generacije 2004.-2005. godine Medicinskog fakulteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Pripravnički staž obavila u KBC Kosovska Mitrovica i stručni ispit položila 2006. godine pred stručnom komisijom Ministarstva zdravlja u Beogradu.
2008. – 2012. godine specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
20.06.2012. godine položen specijalistički ispit pred komisijom MF Beograd: prof dr Radunović, prof dr Stanojević i prof dr Spremović.
2009. i 2011. godine završena Škola ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, na KGA KCS u Beogradu.
01.11.2011. – 31.01.2012. godine završen Osnovni kurs citodijagnostike u GAK Narodni front u Beogradu.
2011. godine završena Nacionalna školu za patologiju cerviksa, vagine i vulve i kolposkopiju u GAK Narodni Front u Beogradu i 26.04.2011. godine položila završni ispit.
Doktorske studije upisane 2007/2008. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i iste završila sa prosekom 9,6.
18.02.2016. godine odbrana doktorata pod naslovom: Anatomska lokalizacija i primena videoendoskopske metode kod endometrioze u infertilnih žena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
15.11.2015. – 15.11.2016. godine uža specijalizacija iz oblasti fertiliteta i steriliteta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
22.02.2017. godine položen specijalistički ispit iz uže oblasti sa ocenom 9, pred komisijom: prof dr S.Spremović, prof dr A.Jovanović i prof dr M.Vasiljević.
23.11.2017. godine odbranjen specijalistički rad iz uže oblasti pred komisijom: prof dr Radunović, prof dr Božanović, prof dr Vasiljević.

RADNO ISKUSTVO

1.4.2006. -01.09.2008. godine radno angažovana kao lekar na odseku Socijalne medicine, u Centru za bioinformatiku i statistiku, u Zavodu za javno zdravlje Priština, u Kosovskoj Mitrovici, u okviru kojih sam obavljala poslove iz oblasti promocije javnog zdravlja, vođenje baze „kadar-klijent“ u saradnji sa Batutom, menadžmenta u zdravstvu, usklađivanja potreba i uslova rada zdravstvene službe i orgnizacije mreža zdravstvenih ustanova na teritoriji Kosova i Metohije sa mrežom zdravstvenih ustanova i pravilnicima Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Od 1.6.2007. godine zaposlena kao saradnik u nastavi na predmetu Anatomija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. 2013.godine sam izabrana u asistenta na predmetu Anatomija, 2016.godine sam reizabrana u isto zvanje do danas.
25.04.2019. izabrana u zvanje docenta na predmetu Anatomija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

2008. – 2012. godine specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, GAK Narodni Front, sa radnim angažovanjem. 2013-2014.god. rad na podacima i izradi doktorata GAK Narodni Front Beograd. 01.11.2015.-2016.god. uža specijalizacija fertilitet i sterilitet na Medicinskom fakultetu u Beogradu, GAK Narodni front i GAK Višegradska.

Od 1.7.2012.godine do danas angažovana kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Kosovskoj Mitrovici, koji osim poslova iz oblasti promocije zdravih stilova života i kliničkih pregleda studenata, obuhvata i zdravstvene preglede lokalnog stanovništva, kao i organizaciju službe.

 

PUBLIKACIJE/ STRUČNO USAVRŠAVANjE

Član Srpskog Lekarskog društva, Član Srpskog Anatomskog društva Srbije. Član organizacionog odbora Drugog Kongresa Srpskog anatomskog društva Srbije, Vrnjačka banja, 2008.godine Član organizacionog odbora Šestog Kongresa Srpskog anatomskog društva Srbije, Zlatibor 2018.godine. Učesnik komisija 60. kongresa studenata 2019.god.na Kopaoniku.

Mentor 6 studentskih radova, član i predsednik komisija za diplomske radove. Predsednik komisije za prijem studenata opšte medicine na Medicinskom fakultetu 2019.god., kao i član centralne izborne komisije odlukom NNV jula 2019.god. Recenzent domaćeg časopisa „Praxis medica“ i stranih časopisa „Women and Health“ and „Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology „.

Autor i koautor sam više od 40 radova objavljenih u naučnim časopisima i saopštenja sa međunarodnih skupova i skupova nacionalnog značaja.

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

Rad sa programskim paketom Microsoft Office i njegovim aplikacijama- Word, Excel i Power point, rad sa Internetom (pronaleženje informacija na internetu, korišćenje elektronske pošte, pretraživanje bibliografskih baza podataka MEDLINE, pretraživanje on-line medicinskih časopisa, pronalaženje časopisa i radova na Kobsonu, korišćenje statističkih paketa SPSS, MedCalc, EZR za statističku obradu podataka.