Katanićeva 11, Beograd 11000

Ass. dr sc. med. Slađana Mihajlović

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta

Ustanova gde je zaposlena:

 • Kliničko Bolnički Centar “Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd – Upravnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo.
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo „Narodni Front“        

Zvanje/ radno mesto: lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta

Naučna oblast: ginekologija i akušerstvo

Ass Dr sci. med. Slađana Mihajlović – istaknuti stručnjak u oblasti steriliteta i fertiliteta, kao i hirurg sa fokusom na laparoskopske i histeroskopske operacije. Doktor nauka i asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Upravnica je Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ i subspecijalista steriliteta i fertiliteta, a svoje veliko iskustvo u radu sa pacijentima stekla je dugogodišnjim radom na GAK Narodni front.

Profesionalno znanje stiče učešćem na brojnim kongresima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Stečeno znanje iz oblasti savremene medicine prenosi studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kao predavač na međunarodnim i domaćim kongresima lekara. U domenu hirurgije bavi se laparoskopskim i klasičnim operacijama, a bogato iskustvo u radu u operacionoj sali omogućilo joj je profesionalni i stručni integritet u domenu dijagnostike i u borbi protiv steriliteta i ginekoloških oboljenja.

Dugi niz godina svoje usavršavanje ostvaruje učešćem na preko 150 simpozijuma, kongresa i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, takođe i kao asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mentor i član komisije u odbrani diplomskih radova, predavač po pozivu, te učešćem u preko 120 naučnih i istraživačkih radova. Koautor je 4 knjige i monografije – „Urgentna laparoskopija u ginekologiji“, „Laparoskopija kod pelvičnih inflamatornih oboljenja“, „Probiotics in Allergic Diseases“, „Ethical Issues Regarding Chronic Pain From the Perspective of a Clinical Pharmacologist”.

Godine 2019. usred pandemije covid virusom upravlja jedinim covid porodilištem i bolnicom za ginekologiju i akušerstvo u zemlji. Dr Mihajlović i Prof. Filimonović su prvi na svetu uradili  intrauterusnu transfuziju krvi fetusu kod covid obolele majke i trudnoća je uspešno završena carskim rezom, dobivši živu neinficiranu bebu covid 19 virusom u KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje” u Beogradu.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva kao i brojnih sekcija i udruženja u zemlji i svetu: Udruženja za humanu reprodukciju Srbije, Udruženja za ginekološku endoskopsku hirurgiju Srbije, Udruženja ginekoloških onkologa Srbije, ESGO, ESGE, ENYGO.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

 • Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mesto i godina završetka:  Beograd, 2003. godina

Poslediplomske studije

 • Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mesto, godina završetka i članovi komisije: Beograd, 2010. godine; Komisija u sastavu: Prof. dr Slobodan Runić, predsednik komisije, Prof. dr Branko Stanimirović, član, Prof. dr Mladenko Proročić, član i Prof. dr Mladenko Vasiljević, mentor.
 • Naslov magistarske teze: „Dijagnostička vrednost histerosalpingografije u proceni stanja jajovoda kod infertilnih žena sa endometriozom“
 • Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo.

Doktorat

 • Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mesto i godina odbrane i članovi komisije: Beograd, 2010. godine. Komisija u sastavu: Prof. dr Snežana Rakić, predsednik komisije, Doc. dr Aleksandar Jurišić, član, Prof. dr Slaviša Stanišić, član i Prof. dr Mladenko Vasiljević, mentor.
 • Naslov disertacije: „Procena korisnosti transvaginalnog ultrazvuka u predviđanju histopatološkog nalaza endometrijuma kod žena u perimenopauzi“
 • Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo

Specijalizacija

2010. godine položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva sa odličnom ocenom pred komisijom u sastavu: Prof. dr Darko Plećaš, predsednik, Prof. dr Milan Đukic, član i Prof. dr Milica Berisavac, član.

Uža specijalizacija         

Fertilitet i sterilitet, 2019. godine odbranjen rad uže specijalizacije pod nazivom: „Korelacija nalaza histerosalpingografije i histeroskopije u dijagnostici kavuma uterusa kod pacijenata sa infertilitetom“ pred komisjiom u sastavu: Prof. dr Željko Miković, predsednik, Doc. dr Olivera Džatić- Smiljković, član i Prof. dr Mladenko Vasiljević, mentor.                  

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja

2017. godine izabrana u zvanje kliničkog  asistenta, 2020. godine reizabrana u zvanje kliničkog asistenta.

Usavršavanja u zemlji i inostranstvu

 • Napredni Workshop – laparoskopija u ginekološkoj onkologiji, Prof dr David Gal, Beograd, 10.maj 2005.godine
 • Škola za unapređenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice, Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije, Beograd, 24-25. februar 2006.godine
 • Napredni Workshop- laparoskopija u ginekološkoj onkologiji, Prof dr David Gal, Beograd,12.maj 2006.godine
 • Škola ultrazvuka u ginekologiji i perinatalnoj i reproduktivnoj medicini, Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušrestvu, Beograd, 20.oktobar 2006.godine
 • Inter-University School of Medical Ultrasound „Ian Donald“, Course „Congenital Anomalies in Gynaecology, Reproductive and Perinatal Medicine“, Belgrade, 21-22. October 2006.godine
 • The 20th Europen Congress of Obstetrics and Gynecology and 18th Portuguese Congress of Obstetrics and Gynecology, Lisboa, Portugal, 5-8. marta 2008.
 • XIV Simpozijum Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije Crne Gore I Republike Srpske, Beograd, 3-4.decembar 2009. godine
 • Škola porodiljstva ‘’Akademik Vojin Šulović’’-Savremeno vođenje porođaja, Valjevo,Srbija, 14-20 mart.2010.godine
 • Simpozijum ‘’ Savremena kontracepcija i kvalitet života’’, Beograd, 23.mart 2010.godine
 • “ Primena imidzing metoda i laparoskopije u ginekološkoj onkologiji”, edukativni kurs I kategorije, Novi Sad, Srbija, 7.maj 2010.godine
 • “Cervikalni karcinom st.Ia-Ib. Mogćnosti dijagnostike i terapijski modaliteti lečenja”, edukativni kurs I kategorije, Novi Sad, Srbija, 21.maj 2010.godine
 • Predavanje “Ultrazvuk prvog trimestra trudnoće” Prof. dr Robert D. Harris, Beograd,21.jul 2010.godine
 • Predavanje “Maligni i benigni tumori jajnika” Prof dr Robert D. Harris, Beograd, 21.jul 2010.godine
 • Stručni sastanak “Da li je zapostavljena opasnost od osiromašenog uranijuma na Kosovu i Metohiji”, SLD GAS, Kosovska Mitrovica, Srbija, 24-25. Septembar2010.godine
 • “13th Biennial Meeting of The international Gynecologic Cancer Society-IGCS”,Prague,Czech Republic, 23-26. oktobra 2010.
 • Seminar “GAS celulitis u ranom puerperijumu-streptococcal toxic shock like siyndrome “, Beograd, 20.oktobar 2010.godine
 • Seminar “Problem prolazne hipotermije u neonatalnoj adaptaciji“, Beograd, 27.oktobar 2010.godine
 • Seminar “Terapijske mogućnosti operativnog lečenja invazivnih stadijuma karcinoma grlića materice“,Beograd, 10.novembar 2010.godine
 • Seminar “Skrining prvog trimestra u detekciji Daunovog sindroma“, Beograd, 17.novembar 2010.godine
 • Seminar “Intrahospitalne infekcije sa posebnim osvrtom na ginekologiju i akušerstvo“, Beograd, 1.decembar 2010.godine
 • Seminar “Praktični aspekti skrininga prvog trimestra“, Beograd,8.decembar 2010.godine
 • Seminar “Minimalno invazivna hirurgija u tretmanu infertiliteta-laparoskopija i histeroskopija“, Beograd,10.decembar 2010.godine
 • Seminar “Trofazna oralna kontracepcija-poželjan model“, Beograd, 15.decembar 2010.godine
 • Završila: Nacionalnu školu za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju; udruženje za prevenciju malignih bolesti u ginekologiju, Beograd, 2011.
 • Simpozijum “Najnovija dostgnuća i kontraverze u operativnoj ginekološkoj hirurgiji genitalnih organa žene“, Beograd 18.maj 2011.godine
 • “8th Congress MEDUOG“, Belgrade, 23-24. septembar 2011. godine
 • Međunarodni simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji“, Beograd, 2-3.decembar 2011.godine
 • Seminar “HIV infekcija grliča materice-kofaktorska uloga drugih STD agenasa u etiologiji promene cervikalnog epitela i HPV dijagnostika: mogučnosti“, Beograd, 21.mart 2012.godine
 • Seminar “Uticaj ranog namernog prekida trudnoće i edukacija u savetovalištu za kontracepciju na izbor metode za planiranje porodice“, Beograd, 28.mart 2012.godine
 • Seminar “Mesto ultrasonografije u evaluaciji prostih cista i jajnika kod žena u menopauzi “, Beograd, 11.april 2012.godine
 • “10th MSRM Congress“, Budva, Montenegro, 10-12 maj 2012.
 • V Simpozijum “Minimalno invazivne hiruške tehnike u ginekologiji“, Beograd17-18.maj 2012.godine
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 31. maj i 1. jun 2012. godine
 • Salzburg Columbia University Seminar in “Maternal & Infant Health“, Salzburg, 3-7. september 2012.
 • XI Kurs Škole perinatalne medicine, Tara, Srbija, 19-21.oktobar 2012.godine
 • Seminar “Količina plodove vode kao parametar u proceni stanja novorođenčeta“, Beograd ,24.oktobar 2012.godine
 • Seminar “Efekti profilaktičke primene cefazolina kod carskog reza“,Beograd, 21.novembar 2012.godine
 • Seminar „Epigenetske kontraverze humane reprodukcije “ , Beograd 2012.godine
 • Simpozijum “Aktuelnosti u ginekologiji i akušerstvu“, Beograd 7.decembar 2012.godine
 • Seminar “Novine u zbrinjavanju i nezi novorođenčeta“, Beograd, 12.decembar 2012.godine
 • Međunarodni Kongres i 2.hrvatski Simpozij o prevenciji u liječenju početnog raka materičnog vrata, Zagreb, Hrvatska, 24-26.januar 2013.godine
 • “15th World Congress on Human Reproduction“, Venecija, Italija,13-16. mart 2013. godine
 • Seminar “Medicinski klasifikacioni sistemi, uloga i značaj u evidentiranju medicinskih podataka“, Beograd, 18.mart.2013.godine
 • Seminar “Epilepsija i trudnoća“ , Beograd, 13. mart 2013.godine
 • Seminar “Histeroskopske miomektomije-kada,zašto i kako se radi“, Beograd, 3.april 2013.godine
 • Seminar “Značaj skrininga na streptococcus agalactiae GBS kod trudnice u prevenciji rane neonatalne sepse“ , Beograd, 24. april 2013.godine
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 6-7. jun 2013 godine
 • “The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility COGI“, Vienna,Austria, 24-27. oktobra 2013. godine
 • “18th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology ESGO“, Liverpool, UK, 19-22. oktobra 2013. godine
 • Seminar “Uloga D dimera u prevenciji akušerskih komplikacija“ , Beograd, 30.oktobar 2013.godine
 • Seminar “Adenocarcinoma cervicis uteri“ ,Beograd, 6.novembar 2013.godine
 • Seminar “Budućnost dijagnostike patologije PVU“ , Beograd, 13.novembar 2013.godine
 • Seminar “Osnovni principi lečenja karcinoma vulve“ , Beograd, 27.novembar 2013.godine
 • Seminar “Savremeno lečenje karcinoma jajnika“ , Beograd, 11.decembar 2013.godine
 • “4th International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology“, Prague, Czech Republic, April 3-5 2014.
 • “Advanced Laparoscopy & Laparoscopic Hysterectomy 2 Day Course“, Maidston,UK,May 13-14 2014.
 • “II Congres National de Chirurgie Minim Invaziva in Ginecologie“, Timisoara, Romania, Mai 28-31. 2014.
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 29-30.maj 2014.godine
 • Stručni sastanak “Skrining na karcinom grlića materice u Srbiji”, SLD GAS, Beograd, Srbija, 20.novembar 2014.godine
 • Međunarodni simpozijum “Novosti u humanoj reprodukciji“, Beograd, 5-6.decembar 2014.godine
 • IUGA,”IUGA exchange program”,Beograd, Srbija, 13-14. oktobra 2014. godine
 • 30th Jubilee Congress „The fetus as a patient “ , Budva, Montenegro, 8-10 maj 2014 godine
 • XXIV European Congress of Perinatal medicine, Florence, Italy, June 4th– 7th, 2014
 • Seminar “Mogućnosti i perspektive tretmana monohorionskih blizanačkih trudnoća“, Beograd, 2.mart 2015.godine
 • Seminar “Nova iskustva u radu neonatalne intenzivne nege GAK ‘Narodni front“, Beograd, 3. mart 2015. godine
 • Seminar “Lipidni status i remodeliranje LDL i HDL čestica tokom trudnoće bez komplikacija i nakon porođaja“, Beograd, 4.mart 2015.godine
 • Stručni sastanak posvećen 60.godišnjici od osnivanja GAK Narodni front. Aktuelna dostignuča u savremenoj ginekologiji i akušerstvu. Beograd, 12.mart 2015.godine
 • “16th World Congress on Human Reproduction“, Berlin,Germany,18-21.March 2015.
 • Seminar “Značaj protoka kroz ductus venosus i povećanog vratnog nabora u skriningu srčanih mana u toku prvog trimestra“, Beograd, 8.april 2015.godine
 • “Savremeni tretman abdominalne sepse-The modern treatment of abdominal sepsis“, The World Society of Emergency Surgery, Beograd, 28.april 2015.godine.
 • Seminar “Menopauza-savremeni koncept tretmana“, Beograd, 20.maj 2015.godine.
 • Seminar “Rani neonatalni apstinencijalni sindrom-dijagnostička raskrsnica“, Beograd, 25.maj 2015.godine
 • “Profesionalni razvoj u lečenju ginekoloških onkoloških pacijenata u Srbiji- primer terapije raka jajnika“, UGOS, Beograd, 19.jun 2015. godine
 • “Primena laparoskopske hirurgije u lečenju karcinoma endometrijuma i grlića materice“, UGOS, Novi Sad, 8-9.oktobar 2015.godine
 • Prvi srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu sa međunarodnim učešćem, Beogard, 16-17.oktobar 2015.godine
 • Seminar “Uticaj supresivne terapije GnRH analoga na pojavu recidiva kod bolesnica operisanih od endometrioze jajnika“, Beograd, 18.11.2015.godine.
 • Seminar “Zamrzavanje jajnih celija “, Beograd, 02.12.2015.godine.
 • Seminar “Vrednosti hormona skrininga prvog trimestra trudnoce, beta humanog horionskog gonadotropina i plazma proteina A u trudnoci, kod trudnica sa gestacijskim dijabetes melitusom“, Beograd, 09.12.2015.godine.
 • Seminar “ Komparativna analiza prenatalnih testova-sta nas ocekuje u buducnosti?“, Beograd,16.12.2015.godine.
 • Seminar “ Novi problem u trudnoci-maligni melanom, Beograd, 23.12.2015.godine.
 • Seminar “Hirurg kao prognosticki faktor u lecenju karcinoma jajnika“, Beograd, 30.12.2015.godine.
 • Seminar “Efficacy of the Mona Lisa in the Treatment of Vulvovaginal Atrophy“, Beograd, 03.02.2016.godine.
 • Seminar “ Bioloski efekti hrane: Milardova reakcija i akrilamid“, Beograd, 02.3.2016.godine.
 • Stručni sastanak “ Novine u tercijalnoj zastiti zdravlja zena u problemima infertiliteta i onkologije “, SLD GAS Beograd 03.3.2016. godine
 • Seminar “Patoloske promene endometrijuma kod zena u perimenopauzi-transvaginalni ultrazvuk ili histopatoloska potvrda“, Beograd, 03.3.2016.godine.
 • “2. Ginekološka akademija Richter Gedeon“, 18-20.mart 2016.godine
 • Simpozijum sa medjunarodnim ucescem “Radjanje i odumiranje Srbije“. SANU. Beograd, 7-8.april 2016.godine
 • Seminar “ Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u humanoj reprodukciji: moguca primena u tretmanu (ne)plodnosti muskaraca“, Beograd, 27.4.2016.godine.
 • ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery. Opatija,Hrvatska. 25-28.maja 2016.godine
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 2-3.jun 2016.godine.
 • Seminar “Novine u prenatalnom skriningu“, Beograd, 07.9.2016.godine.
 • Clinical Observership at Department of Obstetrics and Gynaecology Medical University of Vienna, AKH, Vienna, 12.9.2016 -23.9.2016.
 • Seminar “Korelacija histopatoloskog nalaza sa PA testom, kolposkopijom i HPV tipizacijom“, Beograd, 14.9.2016.godine.
 • Seminar “ Otezana (i nemoguca) intubacija u porodiljstvu“, Beograd, 21.9.2016.godine.
 • Seminar “ Ocuvanje plodnosti u ginekoloskoj onkologiji:smernice,prepreke i odgovornost“, Beograd, 28.9.2016.godine.
 • ESGE 25th Annual Congree . Brussels, Belgium, 2-5.10.2016.
 • Seminar “Operativna video-histeroskopija u tretmanu patoloskih promena kavuma uterusa kod infertilnih zena“, Beograd, 05.10.2016.godine.
 • Seminar “ Menopauza-hormonska substituciona terapija“, Beograd, 18.10.2016.godine.
 • Seminar “Primena savremenih metoda i standardizovanog protokola u procesu biomedicinski potpomognute oplodnje u GAK Narodni front“, Beograd, 27.10.2016.godine.
 • Stručni sastanak “Prenatalni skrining i terapija/želje i realne mogućnosti“, SLD GAS Beograd 03.11.2016.godine.
 • Seminar “ Indeks malignosti u razlikovanju između benignih i malignih adneksalnih tumora“, Beograd, 23.11.2016.godine.
 • Seminar “ Hamiltonova skala anksioznosti HAMA kod žena sa sterilitetom i endometriozom i njena povezanost sa nivoom magnezijuma u peritonealnoj tečnosti“, Beograd, 30.11.2016.godine.
 • Seminar “ Depresija, anksioznost i stres nakon prevremenog porođaja-Uloga terapije progesteronom“, Beograd, 07.12.2016.godine.
 • Seminar “Mogućnosti predviđanja pojave preeklampsije upotrebom biohemijskih i hemodinamskih parametara prvog trimestra trudnoće“, Beograd, 14.12.2016.godine.
 • “III kongres minimalno invazivne ginekologije Srbije“, Novi Sad, 16-18.11.2016.godine.
 • Stručni stastanak SLD “Problemi ginekologije i akušerstva u sistemu sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite“, Beograd, 22.12.2016.godine
 • Simpozijum “HPV infekcia u ginekologiji i akušerstvu-novi izazovi“,Beograd,19.1.2017.godine.
 • Seminar “ Rana detekcija akutnog oštećenja bubrega kod prevremeno rođene dece putem lipokalina udruženog sa neutrofilnom želatinozom u serumu“, Beograd, 15.3.2017.godine
 • “17thWorld Congress of the Academy of Human Reproduction“,Rome,Italy,15-18.3.2017.
 • Seminar “ Medikamentozni abortus“, Beograd, 22.3.2017.godine
 • Seminar “ Mogućnost prenatalne dijagnoze anomalije fetalnog srca“, Beograd, 29.3.2017.godine
 • Seminar “ Zašto kriviti akušera? “, Beograd, 29.3.2017.godine
 • Stručni sastanak “ Stres urinarna inkontinencija SUI –problem o kome se ne prica “, SLD GAS Ribarska banja 31.3.2017.god.
 • Simpozijum udruženja za fetalnu i neonatalnu medicinu “Bolesti majke i trudnoća“ Beograd, 21.4.2017.godine.
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 8-9. jun 2017. godine
 • Kurs I kategorije “ Zbrinjavanje pacijenata sa hitnim stanjima u hospitalnim uslovima“, Beograd, 12.6.2017.godine
 • Seminar “ Značaj skcreeninga u radiologiji i ginekologiji-najnovija dostignuća danas“, Beograd, 15.6.2017.godine
 • The 33th Annual meeting of ESHRE, Geneva, Switzerland, 2-5.7.2017.
 • The 12th Conress European Society of Gynecology. Barcelona, October 2017.
 • The 3th International Menopause Society and 2. Serbiam Menopause Society Congress. Beograd, November 2017.
 • Seminar “ Značaj kodiranja dijagnoza i procedura za finansiranje bolnica po dijagnostički srodnim grupama“, Beograd, 20.11.2017.godine
 • Seminar “ Sintetski materijali u ginekološkoj hirurgiji “, Beograd, 27.11.2017.godine
 • Seminar “ Savremena dijagnostika i tretman postpartalne hemoragije“, Beograd, 28.11.2017.godine
 • Seminar “ Šestomesečni izveštaj rada odeljenja konzervativne ginekologije i prikaz izuzetne kazuistike“, Beograd, 30.11.2017.godine
 • Seminar “ Implementacija vodiča za dijagnostiku i lečenje trombocitopenija kod trudnica“, Beograd, 20.11.2017.godine
 • Stručni sastanak “ Poređenje mogućnosti laparoskopske i otvorene hirurgije u ginekološkoj benignoj operativnoj patologiji“, SLD GAS Zemun 25.1.2018.godine.
 • Kongres dečije i adolescentne ginekologije Srbije, Beograd 23-24.3.2018.godine
 • Simpozijum “ Citodijagnostika i kurativni tretman bolesti donjeg reproduktivnog trakta žena“, SLD GAS, Zaječar, 21.4.2018.godine
 • Škola perinatološkog 3D/4D ultrazvuka,kurs I kategorije,Beograd 17-18.5.2018.
 • Stručni sastanak “ Iskustva ginekološko akušerske službe sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite i povezivanje sa višim nivoima“, SLD GAS Beograd 22.5.2018.god.
 • Simpozijum “ Laparoskopska hirurgija u ginekološkoj malignoj patologiji-mogućnosti kontroverze“, SLD GAS , Zlatibor, 25.5.2018.god
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 7-8. jun 2018. Godine
 • II ECPD International Simpozium on Contraversy in Infertility and Perimatology,Vrdnička kula,16-17.6.2018.
 • MUMIA naucni simpozijum “ Savremeni pristup otkrivanju endokrinoloskog poremecaja u srednjem zivotnom dobu i prevencija bolesti“, oktobar 2018., Beograd , Srbija
 • Richter Gedeon ginekoloska akademija, 02-04.mart 2018. Beograd
 • Simpozijum decije i adolescentne ginekologije Srbije, 29.mart,2019. godine, Beograd
 • SLD sekcija “ Ginekolosko -akuserski faktori koji uticu na prirodni priradstaj u Srbiji, poseban osvret na probleme Istocne Srbije“, 21.maj, 2019. godine, Zajecar, Srbija
 • Ginekološko akušerska nedelja Srpskog Lekarskog Društva , 30-31. maj 2019.godine, Beograd
 • KME KBC dr Dragiša Mišovic „Pneumokokna bolest kod dece “ 09.2019.god, Beograd
 • WCPM-14th World Congress of Perinatal Medicine, Turska,Istanbul 11-14-9-2019.
 • 16th International congress of the Association of Gynecologists and Obstretricians of Serbia,Montenegro and Republic of Srpska Budva 26-28.9.2019.
 • 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Berlin,12-16-10-2019.
 • MUMIA 3. Srpski kongrez o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu. predavač Beograd 18-19.10.2019
 • – VII medjunarodni forum „Svetost materinstva“: Značaj ispitivanja steriliteta kod muskarca i zena, Beograd, 7-8.11.2019. godine
 • Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije, jun 2020. godine, Beograd, moderator sesije
 • Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije Srbije, mart 2021. godine, Beograd
 • Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, jun 2021. godine, Beograd

Članstvo (sekcije, udruženja)

 • Član je Srpskog lekarskog društva
 • Lekarske komore Srbije-odbornik LKS i RLK
 • Član je Udruženja za humanu reprodukciju Srbije
 • Član je  Udruženja za ginekološku endoskopsku hirurgiju Srbije
 • Član je Udruzenja ginekoloških onkologa Srbije
 • Član je ESGO,ESGE, ENYGO.

Predavač po pozivu (održana predavanja)

– “Patološke promene endometrijuma kod žena u perimenopauzi/transvaginalni ultrazvuk ili histopatološka potvrda“, seminar, GAK Narodni front , Beograd, 3.3.2016.

– “Krvarenje u perimenopauzi i korelacija sa patohistološkim i ultrazvučnim nalazom“, 61. Ginekološko-akušerska nedelja Srpskog lekarskog društva, Beograd, 8-9. jun 2017. godine

– Sonoembriologija-Škola perinatološkog 3D/4D ultrazvuka,kurs I kategorije,Beograd 17-18.5.2018

– „Patološke promene na endometrijumu-dijagnostika i lečenje“, i  “ Znacaj primene vaginalnog estriola za odrzavanje normalne vaginalne mikrobiote „, 3. Srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu. MUMIA Srpsko udruženje za endokrinologiju pola-multidisciplinarno udruženje za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam, 18 i 19. oktobar , 2019, Beograd

– VII medjunarodni forum „Svetost materinstva “ , 7-8.11.2019. Beograd predavanje „Značaj ispitivanja steriliteta kod muskarca i zena“, vila Jelena

– Škola 3D obstetričkog ultrazvaku 30.11.2019. Beograd

– „Covid-19 izazovi trudnoće i porođaja“, Nacionalni simpozijum COVID-19, Zlatibor, 26-28. jun 2020. godine

– „Laparoskopska ovarijektomija i salpingektomija“, Škola endodkopske hirurgije, jun 2020. godine, Beograd

– „Terapija u poremećajima vaginalne mikroflore i dismenoreje“, edukativni skup u organizaciji Hemofarma, april 2020. godine, Beograd

– „Covid-19 u trudnoći i porođaju”, 64. Ginekološko-akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva, jun 2021. godine, Beograd

– „Poremećaj vaginalne flore u uslovima pandemije COVID-19 – vulvovaginalna kandidijaza“, edukativni skup u organizaciji Richter Gedeon, Beograd, jun 2021. godine, Beograd

Diplomski radovi (mentorstva, učešće u komisijama)

Mentorstva:

 1. Primena transvaginalnog ultrazvuka u ispitivanju promena na endometrijumu kod žena u perimenopauzi, student Marina Janković 207/12, Beograd, 2018. godine.
 2. Dijagnostička vrednost histerosalpingografije u ispitivanju infertiliteta pacijentkinja sa endometriozom, student Ana Maria Živojnov 108/12, Beograd, 2018. godine.
 3. Hiruško rešavanje mioma materice, student Tijana Dimitrijević 300/14, Beograd, 2020. godine
 4. Ultrazvučna dijagnostika patoloških promena endometrijuma, student Vasilije Jovanović 247/13, Beograd, 2020

Učešće u komisijama:

 1. Ovarijalni teratomi, student Tijana Šućur, mentor Prof. dr A Jurišić, Beograd 2017. godine.
 2. Endometrioza i infertilitet, student Ivana Džambasević 425/11, mentor Ass. dr R. Aničić, Beograd 2017. godine.
 3. Dijagnostika karcinoma endometrijuma, student Jovana Krstić 468/06 mentor prof. dr A. Jovanović, Beograd 2018. godine.
 4. Značaj primene hormonskih intrauterinih uložaka u kontracepciji i redukciji krvarenja, student Saša Pančevački 015/12 mentor Prof.  dr A. Jurišić, Beograd 2018. godine.
 5. Ultrazvuk u dijagnostici promena u šupljini materice, student Nataša Stepić 498/11 mentor Prof. dr A. Jurišić, Beograd 2018. godine.
 6. Postpartalne hemoragije i načini njihovog zbrinjavanja, student Teodora Mihajlović 313/12 mentor Prof. dr S. Rakić, Beograd 2018. godine.
 7. Komparacija histerosalpingografije i histeroskopije u dijagnostici endometrijalnog polipa, submukoznog mioma i hiperplazije endometrijuma, student Tea Cvijanović 297/10 mentror Ass. dr D. Dimitrijević, Beograd 2018. godine.
 8. Invanzivni i neinvanzivni testovi, molekularni kariotip (CGH ARRAY) u dijagnostici hromozomskih i mikrodelecionih sindroma, student Željana Mirić 233/11 mentor Ass. dr N Zečević, Beograd 2018. godine.
 9. Posterminska trudnoća, načini indukcije porođaja, student Tamara Turudić 261/13 mentor Prof. dr D. Filimonović, Beograd 2019. godine.
 10. Gestacioni dijabetes, student Natalija Tošić 331/14, mentor prof. Dr Dejan Filimonović, Beograd 2020. godine
 11. Dijagnostički postupci u perinatologiji, student Radomir Milovanović , mentor prof. Dr Dejan Filimonović, Beograd 2020. godine
 12. Ultrazvučno praćenje embrionalnog razvoja, student Olga Filimonović 606/13, mentor dr A. Jurišić, Beograd 2020. godine.
 13. Virusne infekcije u trudnoći, student Taisa Bojović 385/15 , mentor prof. Dr Dejan Filimonović, Beograd 2020. godine 

Publikacije

1. Originalni radovi in extenso u časopisima sa JCR liste
 1. Zamurovic M, Jurisic A, Brankovic S. Giant omphalocele- prenatal diagnostics, pregnancy evaluation and postnatal treatment. Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(2):258-61.
 2. Prorocic M, Vasiljevic M, Tasic L, Brankovic S. Succesful pregnancy after uterovaginal anastomosis in patients with congenital atresia of cervix uteri. Clin Exp Obstet Gynecol. 2012;39(4):544-46.
 3. Prorocic M, Vasiljevic M, Tasic L, Dzatic O, Brankovic S. The menagment of fusion of the labia minora pudendi in adult women using a radiosurgical knife. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(1):170-173.
 4. Dimitrijevic D, Vasiljevic M, Anicic R, Brankovic S. Comparison of hysterosonography and hysteroscopy for diagnosing perimenopausal bleeding. Clin Exp Obstet Gynecol. 2013;40(2):246-249.
 5. Dimitrijevic D, Vasiljevic M, Anicic R, Brankovic S, Ristic A, Devic A. Recurrence rate of ovarian endometriosis in patients treated with laparoscopic surgery and postoperative suppressive therapy. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;43(3):339-343.
 6. Babic U, Opric D, Perovic M, Dmitrovic A, Mihajlovic S, Kocijancic D, Radakovic J, Dugalic MG. Influence of regularity of checkups during pregnancy on prevalence of asymptomatic bacteriuria and maternal behaviors regarding urinary infection prevention. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(2):208-11.
 7. Mihajlovic S, Vasiljevic M, Jurisic A, Kisic Tepavcevic D, Dimitrijevic D, Nejkovic L. Predictive value of transvaginal ultrasound score for detection of endometrial malignancy. Clin Exp Obstet Gynecol. 2016;43(5):698-702.
 8. Nejkovic L, Tepavcevic DK, Pazin V, Opric D, Filimonovic D, Anicic R, Sparic R, Mihajlovic S. Diagnostic accuracy of sentinel lymph node biopsy in women with early– stage endometrial cancer. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2017;38(4) 596-600.
 9. Ristić A, Filimonović D, Džatić-Smijković O, Dimitrijević D, Aničić R, Mihajlović S, Ardalić D, Srbinović Lj, Đukić M. Risk of malignancy index in discrimination between benign and malignant adnexal masses. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2018;39(5):733-736.
 10. Rudic Biljic Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Dzatic- Smiljkovic O, Mihajlovic S. Clear cell endometrioid type ovarian carcinoma associated with endometriosis of the ipsilateral ovary. Vojnosanit Pregl. 2019;76,(5): 547-551. IF=0.272
 11. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Mihajlovic S. Unilateral agenesis of the right ovary and fallopian tube in an infertile patient with a normal uterus. Vojnosanit Pregl. 2019;76(6): 641–644.
 12. Rudić Biljić- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Dzatic- Smiljkovic O, Mihajlovic S. Uterus didelphus associated with ovarian endometriosis in an infertile patient. Vojnosanit Pregl. 2019; 76(7): 749–752. (https://doi.org/10.2298/ VSP 170113148R)
 13. Rudić Biljić- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Dzatic- Smiljkovic O, Mihajlovic S, Jovanovic D. Term pregnancy not requiring cerclage placement or tocolytic therapy in a patient with a unicornuate uterus and history of myomectomy. Clin Exp Obstet Gynecol. 2019;46(1):151-153.
 14. Rudić Biljić- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Mihajlovic S, Dzatic-Smiljkovic O. The impact of hysteroscopic myomectomy on fertility and pregnancy outcome of infertile women according characteristics of submucous fibroids. Clin Exp Obstet Gynecol. 2019;46(2):235-240.
 15. Rudić Biljić- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Mihajlovic S, Dzatic-Smiljkovic O, Biljic- Erski A. Hysteroscopy- history and development. Srp Arh Celok Lek. 2019;147(5-6):375-379.
 16. Dobrosavljevic A, Rakic S, Mihajlovic S. Risk of spontaneus preterm labor in pregnancies archieved by in vitro fertilization and complicated with severe form of ovarian hyperstimulation syndrome: A case control study. Pak J Med Sci. 2019;35(4):923-928.
 17. Tomic S, Slavkovic N, Tulic G, Baljozovic A, Saponjski D, Mihajlovic S, Jeremic D. Segmental tibial fractures treated with ilizarov circular fixator. Vojnosanit Pregl. 2019 online first june 2019 doi: (https://doi.org/10.2298/VSP190110070T)
 18. Saponjski D, Djuric- Stefanovic A, Jankovic A, Mitrovic- Jovanovic M, Kmezic S, Mihajlovic S. Sponaneus Cholecystoduodenal fistula-spectrum of complications. Srp Arh Celok Lek. 2019;147(9-10):628-631.
 19. Maglic R, Mihajlovic S, Ivic B, Jokanovic P, Dobrosavljevic A, Maglic D, Krusic S. Malignant postpartal gestational trophoblastic neoplasm: A rare appearance of equal ultrasonography and operative finding in uterine placental site trophoblastic tumor and choriocarcinoma. Vojnosanit Pregl. 2020;77(2): 229-232.
 20. Lackovic M, Nikolic D, Filimonovic D, Petronic I, Mihajlovic S, Golubovic Z, Pavicevic P, Cirovic D. Reliability, Consistency and Temporal Stability of Alberta Infant Motor Scale in Serbian Infants. Children (Basel). 2020 Mar 2;7(3):16.
 21. Lackovic M, Filimonovic D, Mihajlovic S, Milicic B, Filipovic I, Rovcanin M, Dimitrijevic D, Nikolic D. The Influence of Increased Prepregnancy Body Mass Index and Excessive Gestational Weight Gain on Pregnancy Course and Fetal and Maternal Perinatal Outcomes. Healthcare (Basel). 2020 Sep 24;8(4):362.
 22. Filimonovic D, Lackovic M, Filipovic I, Orlic NK, Markovic VM, Djukic V, Stevanovic IP, Mihajlovic S. Intrauterine transfusion in COVID-19 positive mother vertical transmission risk assessment. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Sep;252:617-618.
 23. Savic, P., Lackovic, M., Filipovic I., Djukic V., Bakic T., Mihajlovic  S.. Appendicitis in COVID-19-Positive Patient in Postpartum Period: Differential Diagnosis Dilemma. Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics, North America, 9, dec. 2020. Available at: <https://www.jcgo.org/index.php/jcgo/article/view/649>. Date accessed: 11 May. 2021.
 24. Lackovic M, Milicic B, Mihajlovic S, Filimonovic D, Jurisic A, Filipovic I, Rovcanin M, Prodanovic M, Nikolic D. Gestational Diabetes and Risk Assessment of Adverse Perinatal Outcomes and Newborns Early Motoric Development. Medicina (Kaunas). 2021 Jul 22;57(8):741. doi: 10.3390/medicina57080741. PMID: 34440947; PMCID: PMC8401518.
 25. D’Antonio F, Sen C, Mascio DD, Galindo A, Villalain C, Herraiz I, Arisoy R, Ovayolu A, Eroğlu H, Canales MG, Ladella S, Cojocaru L, Turan O, Turan S, Hadar E, Brzezinski-Sinai NA, Dollinger S, Uyaniklar O, Ocakouglu SR, Atak Z, Premru-Srsen T, Kornhauser-Cerar L, Druškovič M, Ples L, Gündüz R, Ağaçayak E, Schvartzman JA, Malbran MN, Liberati M, Sebastiano FD, Oronzi L, Cerra C, Buca D, Cagnacci A, Ramone A, Barra F, Carosso A, Benedetto C, Cosma S, Pintiaux A, Daelemans C, Costa E, Özel A, Muhçu M, Lopez JSJ, Alvarado C, Piqueras AL, Oliva DE, Schera GBL, Volpe N, Frusca T, Samardjiski I, Simeonova S, Papestiev IA, Hojman J, Turkcuoglu I, Cromi A, Laganà AS, Ghezzi F, Sirico A, Familiari A, Scambia G, Sukhikh ZKGT, Gorina KA, de Sa RAM, Vaz M, Feuerschuette OHM, Gatta AND, Youssef A, Donna GD, Martinez-Varea A, Loscalzo G, Morales Roselló J, Stefanovic V, Nupponen I, Nelskylä K, Ayala R, Molpeceres RG, Vázquez AP, Sandri F, Cataneo I, Lenzi M, Haberal ET, Huertas E, Sanchez A, Arango P, Bermejo A, Alcantara MMG, Göynümer G, Okuyan E, Madalina C, Guisan AC, Schulte AM, Esposito V, De Robertis V, Zdjelar S, Lackovic M, Mihajlovic S, Jekova N, Saccone G, Aslan MM, Dedda MCD, Chalid M, Canache JEM, Daskalakis G, Antsaklis P, Vega EC, Cueto E, Taccaliti C, Aykanat Y, Özlem Genç Ş, Froessler B, Radulova PA, Morano D, Bianchi B, Marino MGL, Meccariello G, Rohatgi B, Schiattarella A, Morlando M, Colacurci N, Villasco A, Biglia N, Marques ALS, Gatti A, Luvero D, Angioli R, Pittaro A, Lila A, Zlatohlávková B; On the behalf of the World Association of Perinatal Medicine working group on coronavirus disease 2019. Maternal and perinatal outcomes in high compared to low risk pregnancies complicated by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection (phase 2): the World Association of Perinatal Medicine working group on coronavirus disease 2019. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021 Feb 20;3(4):100329.
 26. Šojat AS, Dunjić-Kostić B, Marina LV, Ivović M, Radonjić NV, Kendereški A, Ćirković A, Tančić-Gajić M, Arizanović Z, Mihajlović S, Vujović S. Depression: another cortisol-related comorbidity in patients with adrenal incidentalomas and (possible) autonomous cortisol secretion. J Endocrinol Invest. 2021 Feb 2. doi: 10.1007/s40618-021-01509-4
2. Ceo rad u časopisima koji nisu indeksirani u CC, SCI ili MEDLINE bazi podataka
 1. Brankovic S, Nejkovic L. Uterus septus-pregnancy after the treatment. Giornale Italiiano di Ostetricia e Ginecologia, Human reproduction. 2013;35(1):145-7.
 2. Brankovic S, Nejkovic L, Vasiljevic M. Hysterosalpingography and laparoscopy in diagnosis of the Fallopian tubes obstruction in infertile women. Giornale Italiiano di Ostetricia e Ginecologia, Human reproduction. 2013;35(1):148-9.
 3. Nejkovic L, Brankovic S. Pregnancy after hysteroscopic resection of APAM. Giornale Italiiano di Ostetricia e Ginecologia, Human reproduction 2013;35(1):290-2.
 4. Nejkovic L, Brankovic S, Pazin V. OHVIRA syndrome and endometriosis. Giornale Italiiano di Ostetricia e Ginecologia, Human reproduction. 2013;35(1):293-5.
 5. Lacković M, Mihajlović S, Bakić T, Marina Lj, Stefan Šojat A, Ilić A, Rovčanin M, FMošković F ,  Filipović I – Imunski sistem u trudnoći –  Prev Ped, 2020; 6(1-2): 37 – 40.
 6. Filipović I, Lacković, M Plješa I, Mihajlović S, Živković Z, et at Uloga probiotika u primarnoj prevenciji atopijskih bolesti – Kad je pravo vreme? Prev Ped, 2021; 7(1-2):27 – 30 
 7. Filipović Đ,  Filipović I, Lacković M, Mihajlović S.  Faktori rizika za razvoj alergijskih bolesti u dečijem uzrastu. Halo 194. 2021; 27(3):96-100
3. Ceo rad u zborniku sa međunarodnog skupa
 1. Zamurović M, Jurišić A, Perišić Ž, Branković S. Giant omphalocele – prenatal diagnostics, pregnancy evaluation and treatment. 6. Međunarodni simpozijum Novosti u humanoj reprodukciji, Zbornik radova, Beograd, 2011:269-70.
 2. Branković S, Jurišić A, Vasiljević M, Jeremić D, Anđelić S, Zamurović M, Pikula A. Trudnoća nakon resekcije septuma uterusa. 6.vMeđunarodni simpozijum Novosti u humanoj reprodukciji, Zbornik radova, Beograd, 2011:259.
 3. Andjelic S, Vasiljevic T, Vasic B, Pikula A, Vasic A, Antonijevic B, Brankovic S. Uloga dnevne bolnice u ginekologiji i akušerstvu. 5. Simpozijum Minimalno invazivne hiruške tehnike u ginekologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Beograd, 2012:53-56
 4. Sokolovic Curkovic D, Curkovic A, Babic S, Soldo V, Nejkovic L, Mihajlovic S, Pesic Stevanovic I, Radovanovic A, Novakovic S, Stanimirovic S, Stanimirovic A, Ikodinovic K. Maternalne komplikacije carskih rezova u prevremenim porodjajima-nova iskustva. 60. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2016; 197-210.
 5. Nejkovic L, Stulic J, Curkovic A, Sokolovic Curkovic D, Filimonovic D, Radosavljevic T, Mihajlovic S. Analiza pre i postoperativnog histoloskog i nuklearnog gradusa u ranom stadijumu endometrijalnog carcinoma. 60. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2016; 399-409.
 6. Mihajlovic S, Stulic J, Vasiljevic M, Filimonovic D, Rudic Biljic- Erski I, Pikula A, Sokolovic Curkovic D, Curkovic A, Jovanovic Radisavljevic T, Nejkovic L. Konizacija- prva operacija i stop kanceru. 60. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2016; 429-435.
 7. Rudic Biljic- Erski I, Rakic S, Vasiljevic M, Mihajlovic S, Stojanovic D, Krsic V. Adenokarcinom jajnika udruzen sa obostranom endometriozom jajnika- prikaz slucaja. 60. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2016; 467-473.
 8. Vasiljevic M, Rakic S, Rudic Biljic- Erski I, Smiljkovic O, Mihajlovic S, Stojanovic D, Jovanovic D, Krsic V. Poremecaji menstrualnog ciklusa kod pacijentkinja sa submukoznim miomom materice. 61. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2017; 278-283.
 9. Mihajlovic S, Mijailovic A, Rakic S, Vasiljevic M, Filimonovic D, Dragojevic Dikic S, Rudic Biljic- Erski I. Krvarenje u perimenopauzi i korelacija sa patohistoloskim i ultrazvucnim nalazom. 61. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2017; 284-293.
 10. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Mihajlovic S, Jovanovic D, Krsic V. Bilateralni zreli cisticni teratom jajnika kod infertilne pacijentkinje dijagnostikovan na laparoskopiji. 61. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2017; 424-429.
 11. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Rakic S, Mihajlovic S, Smiljkovic O, Stojanovic D. Endometrioza jajnika sa unilateralnom agenezijom adneksa kod infertilne pacijentkinje. 61. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2017; 430-437.
 12. Mihajlovic S, Jovanovic I, Ivic B, Vasiljevic M, Filimonovic D, Rakic S, Jurisic A, Curkovic A, Rudic I, Radovanovic A, Maglic R, Sokolovic Curkovic D. Upotreba antibiotika pri histeroskopiji, histerosalpingografiji i ginekoloskim intervencijama. 62. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2018; 229-234.
 13. Rudic I, Vasiljevic M, Dzatic Smiljkovic O, Jovanovic D, Stojanovic D, Mihajlovic S, Jovanovic I, Otasevic J. Torkvacija desnih adneksa kod postmenopauzalne zene sa obostranim fibromom jajnika. 62. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2018; 242-247.
 14. Jovanovic I, Filimonovic D, Mihajlovic S, Rakic S, Vasiljevic S, Nikolic B, Ivic B, Rudic I, Zecevic N, Vlahovic J, Stanimirovic S. Laparoskopska cistektomija u trudnoci. 62. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2018; 343-347.
 15. Plešinac V, Momčilović B, Stanojević N, Stojanović M, Mihajlović S, Savić P, Antić M, Rodić D. Retka komplikacija epiziotomije i njeno zbrinjavanja – prikaz slučaja.  Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2019; 341-345.
 16. Zlatanović I, Lacković M, Veselinović A, Jovanović V, Golubović I, Nikitović R, Purić M, Đekić Z, Mihajlović S.  Bolnica za ginekologiju i akušerstvo KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“ kroz godine.  Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2019; 346-348.
 17. Veselinović A, Jovanović V, Simonović Lj, Vasić J, Ilić M,  Lacković M, Zlatanović I, Mihajlović S.  Sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije – prikaz slučaja.  Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2019; 349-353.
 18. Perić V, Antić D, Mihajlović S, Pelemiš J, Minić I, Minić S. Lichen sclerosus et atrophicus platled rich plasma (PRP) terapijski protokol; prikaz slučaja. 63. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2019; 354-355.
 19. Stanojević N, Stojanović M, Momčilović B, Plešinac V, Mihajlović S, Radunović G, Antić D, Jakovljević P, Perić V. Upotreba antibiotika kod malih ginekoloških intervencija.  Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2019; 362-366.
4. Ceo rad u zborniku sa nacionalnog skupa
 1. Andjelic S, Vasic B, Pikula A, Vasic A, Vasiljevic T, Antonijevic B, Brankovic S. Ginekoloski sistematski pregledi zena (screening) na odeljenju dnevne bolnice klinike GAK Narodni front u period od 01.01.2010 do 31.12.2010. g. 56. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2012;485-490
 2. Nejković L, Pažin V, Jurišić A, Vasiljević M, Jeremić D, Branković S, Jeftović M, Ćurković A. Karakteristike pacijenata obolelih od karcinoma jajnika- dvogodišnje iskustvo. 57. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2013; 459-73.
 3. Babić S, Sokolović Ćurković D, Ćurković A, Nejković L, Karadzov Orlić N, Jeremić D, Lazić Mitrović T, Dragojević Dikić S, Stanković S, Branković S, Ćirović A, Stanimirovic A, Stanimirovic S, Cecez Dj, Zecevic N. Viseplodne trudnoce- nasa iskustva i izazovi. 58. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2014; 457-465.
 4. Zečević N, Rakić S, Nejković L, Branković S, Grbić D, Ćurković A, Janković Ražnatović S, Aničić R, Babić M, Petrović A, Vuksanović A.Povezanost dijagnosticki srodnih grupa sa korišćenjem resursa u akušerstvu. 58. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2014; 487-500.
 5. Sokolović Ćurković D, Ćurković A, Babić S, Pazin V, Branković S, Janković Ražnatović S, Pesic Stevanovic I, Nejkovic L, Nikolic B, Djukic M, Tasic L, Jurisic A, Opric S, Vasic B. Istovremeni nalaz sarkoma i endometrijalnog karcinoma uterusa. 58. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2014;501-515.
 6. Branković S, Nejković L, Filimonović D, Sokolović Ćurković D, Ćurković A, Janković Ražnatović S, Zečević N. Premaligne i maligne lezije u endometrijalnom polipu. 58.Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2014;521.
 7. Zečević N, Rakić S, Radovanovič A, Jankovič Ražnatović S, Vlahović J, Mihajlović S, Dimitrijević D, Aničić R, Cabunac P, Novaković S, Jovanović I. VTO kod žena nakon 40. Godine života, perinatalni i maternalni ishodi. 59. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2015; 240-249.
 8. Nejković L, Filimonović D, Jovanović-Radisavljević T, Đaković E, Mihajlović S, Jovanović I, Ćurković A, Sokolović D, Sparić R. Povreda uretera u toku histerektomije sa adneksektomijom – prikaz slučaja. 59. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2015;321-324.
 9. Zečević N, Rakić S, Vlahović J, Radovanović A, Jovanović I, Dobrosavljević A, Dimitrijević D, Mihajlović S, Aničić R, Cabunac P. Komparacija ishoda totalne laparoskopske i totalne abdominalne histerektomije. 59. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2015;362-371.
 10. Janković-Ražnatović S, Rakić S, Ćurković A, Soldo V, Branković S, Zečević N, Jurišić A. Urinarana inkontinencija nakon vaginalnog i porođaja carskim rezom. 59. Ginekološko – akušerska nedelja SLD, Zbornik radova, Beograd, 2015;510-515.
5. Izvod sa međunarodnog skupa
  1. Brankovic S, Vasiljevic M, Stanojevic M. Hysterosalpingography and laparoscopy in the detection of tubal patency in infertile women. 8th Congress Mediteranean Association for Ultrasound in Obstatrics & Gynecology, Book of Abstracts, Belgrade, 2011;14.
  2. Brankovic S, Jurisic A, Vasiljevic M, Jeremic D, Zamurovic M. The significance of the 3D ultrasound in the detection of uterine septum. 8th Congress Mediteranean Association for Ultrasound in Obstatrics & Gynecology, Book of Abstracts, Belgrade, 2011;14.
  3. Andjelic S, Vasiljevic T, Vasic B, Brankovic S, Vasic A. Presence of premalignant and malignant lesions in women with ultrasound diagnosed et treated endometrial polyps. 8th Congress Mediteranean Association for Ultrasound in Obstatrics & Gynecology, Book of Abstracts, Belgrade, 2011;5.
  4. Branković S, Jurišić A, Anđelić S, Vasiljević M, Jeremić D, Pikula A, Vasic B, Zamurović M, Antonijevic B. Hysteoscopy resection of the uterine septum and pregnancy. 10th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Book of Abstracts, Budva, Montenegro, 2012;28.
  5. Brankovic S, Nejkovic L, Pikula A. Outcome after conisation. Međunarodni kongres i hrvatski simpozij o prevenciji lečenju početnog raka vrata maternice, Book of abstracts, Zagreb, 2013;16.
  6. Nejkovic L, Brankovic S. Our experience with sentinel lymphadenectomy in radical operative treatment of cervical cancer. Međunarodni kongres i hrvatski simpozij o prevenciji lečenju početnog raka vrata maternice, Book of abstracts, Zagreb, 2013;22.
  7. Nejkovic L, Brankovic S, Pazin V. OHVIRA Syndrome and endometriosys. 15th World congress on human reproduction, Book of abstracts, Venice, 2013;135.
  8. Nejkovic L, Brankovic S, Pazin V. Pregnancy after hysterescopic resection of APAM – fertility preservation, 15th World congress on human reproduction, Book of abstracts, Venice, 2013;135.
  9. Brankovic S, Nejkovic L. Uterus septus – pregnancy after the treatment. 15th World congress on human reproduction, poster presentation, Book of abstracts, Venice, 2013;19.
  10. Brankovic S, Nejkovic L,Vasiljevic M. Hysterosalpingography and laparoscopy in diagnosis of the Fallopian tubes obstruction in infertile women.15th World congress on human reproduction, Book of abstracts, Venice, 2013;18
  11. Ćurković A, Nejkovic L, Brankovic S, Sokolović D, Opric S. Malignant melanoma in pregnancy- fastest growing problem. 18th International meeting of the European Society of Gynecological Oncology, Book of abstracts, Liverpool, 2013;136.
  12. Nejković L, Branković S, Ćurković A, Jeftović M, Jurisic A. Successful delivery after pregnancy accompanied by treated ductal invasive breast cancer – a therapeutic dilemma. 18th International meeting of the European Society of Gynecological Oncology, Book of abstracts, Liverpool, 2013;203.
  13. Branković S, Curkovic A, Nejković L, Pazin V, Andjelic S, Pikula A, Vasic B, Jankovic- Raznatovic S, Krsmanovic S, Radakovic J. Analysis and treatment of patients suffering from ovarian cancer. 18th International meeting of the European Society of Gynecological Oncology, Book of abstracts, Liverpool, 2013;170.
  14. Jeremic D, Vasiljevic M, Brankovic S, Smiljkovic D, Nejkovic L. Primary tubal carcinoma in 51-year-old postmenopausal woman- a case report. 18th International meeting of the European society of gynecological oncology, Book of abstracts, Liverpool, 2013;206.
  15. Andjelic S, Vasic B, Pikula A, Brankovic S. Evolution of cervical carcinoma in HIV pozitive patient 48 years old. 18th International meeting of the European Society of Gynecological Oncology, Book of abstracts, Liverpool, 2013;155.
  16. Jankovic- Raznatovic S, Rakic S, Tasic L, Curkovic A, Brankovic S, Cecez D, Stankovic J, Jurisic A. Color doppler ultrasonography in endometrial carcinoma. 18th International meeting of the European Society of Gynecological Oncology,Book of abstracts, Liverpool, 2013;133.
  17. Zecevic N, Nejkovic L, Brankovic S, Curkovic A. Gestational Factors Causing Spontaneus Subarachnoidal Haemorrhage (SAH) In Pregnancy. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI, Book of abstract, Vienna, 2013;157.
  18. Nejkovic L, Brankovic S, Curkovic A, Zecevic N. Ductal invassive breast cancer tretament in pregnancy- a big therapeutical dilemma. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI, Book of abstract, Vienna, 2013;162.
  19. Brankovic S, Nejkovic L, Jankovic- Raznatovic S, Curkovic A, Pikula A, Andjelic S, Zecevic N. The importance of hysterosalpnigography in estimation of Fallopšian tube pathologyin infertile women. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI, Book of abstract, Vienna, 2013;121.
  20. Ćurković A, Sokolović D, Brankovic S, Nejkovic L, Pesic- Stevanovic I, Jankovic- Raznatovic S, Karadzov- Orlic N, Opric S, Djukanovic M. Malignant melanoma transferred from mother to fetus during amniocenthesis- possibility or random findings- case report. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI, Book of abstract, Vienna, 2013;156.
  21. Ćurković A, Nejkovic L, Brankovic S, Sokolović D, Opric S. Malignant melanoma in pregnancy- fastest growing problem. Int J of Gyn Onc, 2013;23 (8):1.
  22. Nejković L, Branković S, Ćurković A, Jeftović M, Jurisic A. Successful delivery after pregnancy accompanied by treated ductal invasive breast cancer – a therapeutic dilemma. Int J of Gyn Onc, 2013;23(8):1.
  23. Branković S, Curkovic A, Nejković L, Pazin V, Andjelic S, Pikula A, Vasic B, Jankovic- Raznatovic S, Krsmanovic S, Radakovic J. Analysis and treatment of patients suffering from ovarian cancer. Int J of Gyn Onc, 2013;23(8):1.
  24. Jeremic D, Vasiljevic M, Brankovic S, Smiljkovic D, Nejkovic L. Primary tubal carcinoma in 51-year-old postmenopausal woman-a case report. Int J of Gyn Onc, 2013;23(8):1.
  25. Jankovic-Raznatovic S, Rakic S, Tasić L, Cirkovic A, Brankovic S, Cecez D, Stankovic J, Jurisic A. Color Doppler Ultrasonography in Endometrial Carcinoma. Int J of Gyn Onc, 2013;23(8):1.
  26. Jankovic- Raznatovic S, Rakic S, Stankovic J, Anicic R, Soldo V, Rajkovic M, Tajfl P, Zecevic N, Perisic Z, Tasic L, Prorocic M, Brankovic S, Curkovic A. Risk of gestational diabetes mellitus and pregravid body/mass index. The 7th  International DIP Symposium. Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy. Abstract book, Florence, Italy, 2013;376.
  27. Jankovic- Raznatovic S, Rakic S, Curkovic A, Tasic L, Jurisic A, Sokolovic Curkovic D, Brankovic S, Dobrosavljevic A. Cesarean Section Prophylaxis – C reactive protein values. 30th jubilee congress The Fetus as a patient. Abstract book, Budva, Montenegro, 2014;11.
  28. Jankovic- Raznatovic S, Rakic S, Stankovic J, Cecez Dj, Brankovic S, Zecevic N, Curkovic A, Tasic L, Jurisic A, Soldo V, Sokolovic Curkovic D, Dobrosavljevic A. Cefazolin Versus Ceftriaxon in cesarean section prophylaxis. 24th European Congress on Perinatal Medicine, Abstract book, Florence, Italy 2014;58.
  29. Jurisic Z, Jurisic A, Jankovic-Raznatovic S, Dragojevic S, Mihajlovic S, Dinic D. Shuld be 3D SIS performed prior to hysteroscopy in patients with endometrial tumors? 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Abstract book, Barcelona, Spain, 2014;363.
  30. Jurisic A, Jurisic Z, Rakic S, Dragojevic S, Jankovic-Raznatovic S, Mihajlovic S, Dinic D. The aplication of 3D multislice ultrasound in detection of facial clefts from 12-18th week of pregnancy. 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Abstract book, Barcelona, Spain, 2014;242.
  31. Brankovic S, Nejkovic L, Djakovic E, Jovanovic-Radisavljevic T, Filimonovic D, Vasiljevic M. Hysteroscopic resection- uterus septus. Al II-lea Congres National de Chirurgie Minim Invaziva in Ginecologie. Abstract book, Timisoara, Romania, 2014;32.
  32. Mihajlovic S, Vasiljevic M, Nejkovic L, Jurisic A, Jankovic-Raznatovic S, Jurisic Z, Filimonovic D. Histeroskopska metroplastika- resekcija septuma uterusa kod infertilnih pacijentkinja. Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji-Od gameta do fetusa. Abstract book, 2014;185.
  33. Mihajlovic S, Nejkovic L, Jurisic A, Filimonovic D, Jurisic Z, Zecevic N, Jankovic Raznatovic S, Radovanovic A. A successful pregnancy outcome after metroplasty anomaly of uterus. The 16th World congress on human reproduction. Book of abstracts, Berlin, 2015;135.
  34. Mihajlovic S, Radovanovic A , Zecevic N, Rakic S. The relationship between gestational factors and SAH during pregnancy in Serbian population. The 16th World congress on human reproduction. Book of abstracts, Berlin, 2015;135;182.
  35. Curkovic A, Sokolovic Curkovic D, Nejkovic L, Opric S, Pazin V, Mihajlovic S, Lazic Mitrovic T, Cecez Dj, Radovanovic A, Novakovic S. Malignant melanoma in pregnancy 15 years of expirience. The 12th World Congress of Perinatal Medicine. Abstract book. Spain, Madrid, 2015;259.
  36. Radakovic J, Rakic S, Kocic J, Mihajlovic S, Mandic-Rajcevic S. The effect of maternal hypertension and age on delivery outcomes in women with diabetes mellitus. The 8th International DIP Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy. List of posters Berlin, 2015;65.
  37. Krsic V, Jeremic D, Pivac BJ, Pavlovic DM, Mihajlovic S, Milojevic J, Radlovic P, Popovic M. Reccurence of adenoid cystic carcinoma glandulae Bartholini: A case report and review of literature. Int J Gynecol Cancer. 2015;25(9):1657.
  38. Mihajlovic S, Zecevic N, Radovanovic A. Srbija, brojimo se ili prebrojavamo. Radjanje i odumiranje Srbije. SANU. Abstract book. Beograd, 2016;156.
  39. Mihajlovic S, Vasiljevic M, Rudic Biljic- Erski I, Filimonovic D, Jurisic A, Dimitrijevic D, Rakic S,Jankovic Raznatovic S. Hysteroscopic endometrial polypectomy. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery.Abstract book,Opatija, 2016;19.
  40. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Mihajlovic S, Stojanovic D, Jovanovic D, Krsic V, Hadzovic M, Milojevic M. Hysteroscopic resection of endometrial polyps infertile women. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery. Abstract book, Opatija, 2016;21.
  41. Vasiljevic M, Rudic Biljic- Erski I, Mihajlovic S, Stojanovic D, Jovanovic D, Krsic V, Hadzovic M, Milojevic M. Hysteroscopic resection of the uterine septum in infertile patients. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery. Abstract book, Opatija, 2016;22.
  42. Mihajlovic S, Vasiljevic M, Rudic Biljic- Erski I, Filimonovic D, Jurisic A, Dimitrijevic D, Maglic R, Rakic S, Jankovic Raznatovic S. Hysteroscopic resection reduce the number of miscarriages. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery.Abstract book, Opatija, 2016;23.
  43. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Mihajlovic S, Milojevic M. The importance of laparoscopy in the diagnosis of congenital unilateral ovarian and fallpian tube agenesis in an infertile woman. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery.Abstract book, Opatija, 2016;41.
  44. Vasiljevic M, Rudic Biljic- Erski I, Mihajlovic S, Stojanovic D, Jovanovic D, Krsic V, Milojevic M, Hadzovic M. Laparoscopic surgery for treatment of hydrosalpinx in infertile patiens. ISGE 25th annual Congress & 4th Croatian Congress on minimally invasive gynecological surgery.Abstract book, Opatija, 2016;44.
  45. Vasiljevic M, Rudic Biljic- Erski I, Stojanovic D, Mihajlovic S. Hysteroscopic treatment of uterine cavity disorders in infertile women. ESGE 25th Annual Congree. Abstract book, Brussels, 2016;86.
  46. Rudic Biljic- Erski I, Vasiljevic M, Stojanovic D, Mihajlovic S. Hysteroscopic resection of submucous fibroids in infertile patients. ESGE 25th Annual Congree. Abstract book, Brussels, 2016;86.
  47. Mihajlovic S, Rudic Biljic- Erski I, Filimonovic D, Vasiljevic M, Zecevic N, Mijailovic A, Ivic B. Laparoscopic Adnexectomy in a Patient with Coexisting Endometriosis and Teratoma of the Ipsilateral Ovary. 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction. Abstract book, Rome, 2017:21.
  48. Dragojevic-Dikic S, Vasiljevic M, Jurisic A, Sreckovic S, Mihajlovic S. POI Hormonal traetment options in improving fertility. 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction. Abstract book, Rome, 2017:60.
 1. Ivic B, Mihajlovic S, Filimonovic D, Polovina S. Does AMH has the role in different polycystic ovarian syndrome phenotypes. 17th World Congress of the Academy of Human Reproduction. Abstract book, Rome, 2017:94.
 2. Mihajlovic S, Jovanovic- Radisavljevic T, Radovanovic A, Filimonovic D, Jovanovic I, Vasiljevic M, Rudic BEI, Ivic B, Rakic S. Prevention of complications before gynecological intervention. 12th Congress of the European Society of Gynecology. Abstract book, Barcelona, 2017:6318.
 3. Jovanovic- Radisavljevic T, Mihajlovic S, Filimonovic D, Rakic S, Zecevic N, Mijailiovic A, Novakovic S. Hysteroscopic evaluation of abnormal uterine bleeding in postmenopausal women.12th Congress of the European Society of Gynecology. Abstract book, Barcelona; 2017:6330.
 4. Mijailovic A, Novakovic S, Zecevic N, Rakic S, Nikolic M, Mihajlovic S. Vangelov M, Petricevic Lj. Incicence of endometritis post partum at the tertiary institution. 2th ISIDOG Congress. Abstract book,Vienna, 2017:8.
 5. Stojanovic M, Veselinovic A, Ilic M, Lackovic M, Mitic N, Mihajlovic S. Racionalna primena antibiotika kod malih ginekoloskih intervencija. 16th International congress, Budva, Montenegro, 2019:109.
 1. Ilic M, Lackovic M, Stojanovic M, Veselinovic A, Mitic N, Mihajlovic S. Analiza perioperativnih i ranih postoperativnih komlikacija u pacijentkinja sa miomima uterus operisanih laparoskopskim i klasicnim abdominalnih pristupom.  16th International congress, Budva, Montenegro, 2019:103.
 1. Veselinovic A, Ilic M, Stojanovic M, Lackovic M, Mitic N, Mihajlovic S. Incidenca javljanja rane neonatalne sepse uzrokovane beta hemolitickim streptokokom. 16th International congress, Budva, Montenegro, 2019:110.
 1. Lackovic M, Stojanovic M, Ilic M , Veselinovic A, Mitic N, Mihajlovic S. Cervical Cancer with Bilateral ovarian metastases obscured by recurrent oral anticoagulant therapy induced vaginal bleeding. 16th International congress, Budva, Montenegro, 2019:105.
 2. Nikolic M, Stojanovic M, Lackovic M, Filipovic I, Veselinovic A, Ilic M, Mihajlovic S. Early onset group B streptococcal Diease in neonates born to group B Streptococcus positive mothers. 3rd ISIDOG Congres, Porto, Portugal, 2019.
 3. Filipovic I, Lackovic M, Nikolic M, Zdjelar S, Puric M, Mihajlovic S. Hepatitis B Virus infection : Prevention of mother-to child transmission. 3rd ISIDOG Congres, Porto, Portugal, 2019.
 4. Lackovic M, Filipovic I, Nikolic M, Zdjelar S, Puric M, Mihajlovic S. Maternal and neonatal chichenpox in postpartum period: a case report. 3rd ISIDOG Congres, Porto, Portugal, 2019.
 5. Nikolić M, Stojanovic M, Lackovic M, Filipovic I, Veselinovic A, Ilic M, Mihajlovic S, Petricevic Lj. Antibiotic prophylaxis in contemorary gynecology: More light and fewer shadows. 3rd ISIDOG Congres, Porto, Portugal, 2019.
 6. Mihajlovic S, Nikitovic R, Kubat J, Nikolic M, Radovanovic M. Viral infections in pregnancy and their treatment. 14th WCPM Congress, Istanbul, Turkey, 2019:1461.
 7. Zdjelar S, Lakovic G, Mihajlovic S, Kubat J, Nikolic M. Management of term infants at risk for early onset GBS sepsis in corelation with mothers GBS screening status and intrapartum antibiotic exposure in all natural birth born term infants. 14th WCPM Congress, Istanbul, Turkey, 2019:1464.
 8. Milovanovic Z, Mihajlovic S, Karadzov N, Filimonovic D. Maternal serum screening biomarker levels in pregnancy by gestational diabetes melitus. 14th WCPM Congress, Istanbul, Turkey, 2019:1445.
 9. Mihajlovic S, Jurisic A, Jurisic Z. The incidence of malignancy in hysteroscopically removed polyps in infertile patients. 29th ISUOG Congress, Berlin, Germany, 2019: EP33.07.
 10. Jurisic Z, Jurisic A, Mihajlovic S. The value of radiant flow and 3D HD power Doppler flow ultrasound in detection of vellamentous insertio of umbilical cord. 29th ISUOG Congress, Berlin, Germany, 2019:EP16.20.
6.Izvod iz zbornika sa nacionalnih skupova 
 1. Filipović I,Plješa I, Lacković M, Mihajlović Imunitet I alergije tokom trudnoće i perioda novorođenčeta – IV Kongres alergologa i kliničkih imunologa – maj 2021.  Zbornik sažetaka. 
 2. Filipović I, Plješa I, Lacković M, Mihajlović S, Zivkovic Z. Prenatal prevencija alergijskih bolesti Zbornik radova Kongres preventivne pediajtrije 2021.
7. Poglavlja u knjigama, monografijama
 1. Ilić Đ, Mihajlović S, Stanković Z, Đurđević S, Milatović S. Urgentna laparoskopija u ginekologiji. I: Laparoskopska hirurgija u ginekologiji. Ur. Devaja O, Đurđević S. Unverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Futura, Novi Sad, 2016;103-107.
 2. Mihajlović S, Vasiljević M, Đurđević S. Laparoskopija kod pelvičnih inflamatornih oboljenja. I: Laparoskopska hirurgija u ginekologiji. Ur. Devaja O, Đurđević S. Unverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Futura, Novi Sad, 2016;108-111.
 3. Savić Vujović K, Radenković M, Medić B, Mihajlović S, Vučković S, Divac N, Stojanović R, Srebro D, Basailović M, Prostran M. I: Ethical Issues Regarding Chronic Pain From the Perspective of a Clinical Pharmacologist Heading Towards Humans Again: Aspects of Bioethics in the New Age of Science. Editor Radenkovic M. Volume 4, June 2021, DOI: 10.22618/TP.AEBIO.20214
 4. Filipovic I, Lackovic M, Mihajlovic S, Filipovic Dj, Bakic T, Zivkovic Z. Probiotics in Allergic Diseases. I: Atopic Dermatitis – Essential Issues. 2020, DOI: 10.5772/intechopen.93535
 5. Počekovac M, Gojković Bukarica Lj, Mihajlović S, Vukanić S. Mastitis. I: Benigne lezije dojke. Ur. Počekovac M i saradnici . Naučna KMD, Beograd 2021; 75-95.